Magisteruppsats i pedagogik "Att vara rektor är väldigt mycket och ibland är det ännu mer" : En studie om vilka faktorer rektorer beskriver som viktiga för att stanna kvar i uppdraget

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Författare: Petra Johansen; [2022]

Nyckelord: rektor; rektorsuppdrag; KASAM; erfarenhet; trygghet; glädje;

Sammanfattning: Rektorsuppdraget är komplext och innebär bland annat att kunna göra val och prioriteringar, hantera rollkonflikter samt kunna leda både sig själv och andra. 60 % av Sveriges rektorer slutar inom fem år i uppdraget men 40 % stannar kvar. Syftet med uppsatsen var att ta reda på vilka faktorer som var viktiga för rektorernas beslut att stanna kvar och om dessa beslut kan kopplas till Antonovskys KASAM, känslan av sammanhang. Studiens empiri vilar på en kvalitativ grund och semistrukturerade intervjuer genomfördes med rektorer som arbetat längre än fem år i yrket. Rektorernas berättelser har tolkats ur ett hermeneutiskt perspektiv och med KASAM som grund. Resultatet visar att erfarenhet som leder till trygghet, frihet, glädje och möjlighet att påverka är avgörande faktorer för att stanna kvar i rektorsuppdraget. Resultatet visar också att det finns en koppling mellan rektorernas berättelser och begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som är centrala begrepp i KASAM. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)