#Olagligt - Panoramafrihet på sociala medier

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Till följd av högsta domstolens avgörande i Wikimedia-målet har farhågor uppkommit att avgörandet även kommer påverka privatpersoners publicerande av semesterbilder på sociala medier. Uppsatsen har därför undersökt panoramafriheten i svensk rätt och om den svenska lagstiftningen ger stöd för att på sociala medier publicera bilder av offentligt placerad konst och byggnader. Detta har gjorts i ljuset av avgörandet i Wikimedia-målet som i framställningen också analyseras. Inom ramen för detta har först gjorts en genomgång av det upphovsrättsliga systemet i Sverige och dess anpassning till den digitala utvecklingen. De inskränkningar som finns i upphovsrättslagen undersöks för att se om de ger stöd för att publicera bilder av offentligt placerad konst på sociala medier. Uppsatsen finner att undantaget i 24 § URL inte har följt med i den digitala utvecklingen och inte ger stöd för att på sociala medier publicera en bild av offentligt placerad konst och byggnader. Visst stöd för att i några undantagsfall kunna publicera bilder av konst som utgör en oväsentlig del av en bild finner framställningen istället i upphovsrättslagens 20 §. Infosocdirektivet har gett EU:s medlemsländer en möjlighet att i nationell rätt införa ett undantag för panoramafrihet. Undantaget för panoramafrihet i Infosocdirektivet är frivilligt och medlemsländerna har valt att implementera det i nationell rätt på olika sätt. En europeisk utblick har därför gjorts i de tyska, franska och engelska rättssystemen för att undersöka vilka skillnader som har uppkommit i ländernas införande av ett undantag för panoramafrihet. Uppsatsen finner att skillnader uppkommit vad gäller vilka av upphovsmannens ensamrättigheter som inskränks, vilka verk som omfattas och i vilket syfte användningen får ske och att dessa skillnader behöver beaktas vid en harmonisering av lagstiftningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)