#METOO - En studie om Metoos gestaltning i svenska medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att analysera mediernas gestaltning av rörelsen Metoo samt deproblem Metoo haft för avsikt att uppmärksamma.Teori: Gestaltningsteorin (framing theory)Metod: Kvalitativ textanalysMaterial: 75 artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter och Expressen. Tagna frånperioderna 16-29 oktober 2017, 13-26 november 2017 och 5-18 mars 2018Resultat: Resultatet visar att mediernas rapportering har gestaltats på ett sätt som gerrörelsen Metoo legitimitet, samtidigt som kritik och artiklar som får Metoo attframstå som illegitim knappt förekommer. Flera problem kopplade till sexuellatrakasserier och övergrepp skildras i medierna. En sammanslagen analys av alladessa visar att medierna gestaltat problemen som tematiska (samhällsproblem) inågot större utsträckning än episodiska (kopplade till enskilda individer). De somsedan skildras som ansvariga för att förändring skall ske är dock främst individer –vilket innebär att ansvar skildrats episodiskt. Avslutningsvis visar analysen attutsatta kommer till tals i betydligt större utsträckning än anklagade. Gestaltningeni dessa reportage bidrar dessutom till att ge dem utsatta trovärdighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)