Genus och stereotyper i Mumindalen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Författare: Amalia Hallin Dahl; [2021]

Nyckelord: barn; genus; könsroller; stereotyper; mumin; Social Sciences;

Sammanfattning: I denna uppsats har jag analyserat hur karaktärerna i tv-serien I Mumindalen framställs ur ett genusperspektiv. Att valet föll på tv-serien hade främst att göra med att jag såg hur barn bearbetar det de ser genom den fria leken och önskade därför undersöka närmare vad som egentligen förmedlas via tv-program för barn. Tv-serien bygger på Tove Janssons böcker och mitt urval begränsades till de avsnitt som motsvarar tre av böckerna; Trollkarlens hatt (1948), Farlig midsommar (1954) och Det osynliga barnet (1962). Genom kvalitativ innehållsanalys har jag undersökt personframställningar och beteendemönster för att se hur kvinnliga och manliga karaktärer beskrivs utifrån både yttre attribut, ord och handling. Resultatet visar att manliga karaktärer ägnar sig mycket åt sig själv, idkar egna intressen och önskar att framstå som modiga medan kvinnliga karaktärer är omsorgsfulla, emotionella och intresserade av utseende. I de tillfällen karaktärerna bryter mot normen återgår de snabbt till normativa beteenden igen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)