Fysisk aktivitet hos barn med cancer : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Barn med cancer riskerar att drabbas av en rad allvarliga komplikationer till följd av sin sjukdom och cancerbehandling. Syftet med denna studie var att undersöka interventioner, utfallsmått och effekt av fysisk aktivitet hos barn med cancer genom att granska vetenskapliga artiklar  Metod: Systematisk litteraturstudie. Sökning gjordes i databasen PubMed. Tio artiklar inkluderades och granskades sedan med PEDro-scale.  Resultat: Interventionsformerna var aerob träning, kombinerad träning bestående av aerob träning, styrketräning, balans och rörlighet. En studie fokuserade främst på motorisk funktion. Utfallsmåtten var strukturella förändringar i hjärnan, kardiorespiratorisk förmåga, fysisk funktion, muskelstyrka, livskvalitet, bentäthet, kognition och rörelseomfång. Aerob kapacitet och muskelstyrka ökade signifikant i interventionsgrupperna jämfört med kontrollgrupperna. Plasticitet i hjärnan ökade signifikant inom grupperna. Ingen effekt på livskvalitet.   Konklusion: Fysisk aktivitet som intervention hos barn med cancer har flera positiva effekter. I litteraturen råder ej konsensus gällande omfattningen av effekterna eller hur träningen ska utformas. Fler högkvalitativa studier krävs inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)