Är företaget rött och sött?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsens titel: Är företaget rött och sött? - En kvantitativ studie kring färg och varumärkespersonlighet Seminariedatum: 2021-06-02 Ämne/Kurs: FEKH29, Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Författare: Jacob Gullers, Sarah Johansson, Pontus Mingert Handledare: Johan Gromark Nyckelord: Brand Personality, Varumärkespersonlighet, Färg, Kultur Syfte: Syftet med studien är att undersöka om logotypens färg eventuellt kan varieras med varumärkespersonlighet. Metod: Kvantitativ metod, deduktiv ansats, tvärsnittsstudie. Teori: Det teoretiska underlaget för studien grundar sig starkt i Jennifer Aakers modell för Brand Personality Scale. Andra teorier kretsar kring varumärkespersonlighet, färgupplevelse, färg i marknadsföringssyfte och skillnader mellan färgers uppfattning i olika kulturer. Dessa teorier utformar en stabil bas för fortsatta diskussioner kring färgers påverkan på ett varumärkes uppfattning och anseende. Empiri: Det empiriska materialet består av sammanställning av data från en genomförd enkätundersökning. Enkäten distribuerades genom internet och gavs ut genom olika kanaler. Totalt sett var där 540 kvalificerade respondenter vars svar undersöktes och gav grunden för empirin. Ingen över eller underrepresentation kan ses bland åldersgrupper eller kön förutom eventuellt att de över 61 år var en mindre andel av totalen än andra grupper. Könsfördelningen blev 54,4% kvinnor, 44,8% män och 0,7% som valde att ej ange ett kön. Slutsats: Slutsatsen som kan dras från arbetets gång är att färger absolut kan komma att ha en effekt på anseendet av en logotyp eller ett varumärke. Detta efter statistiskt säkerställda skillnader mellan olika logotypers påverkan på upplevd personlighet enligt Aakers modell. Om detta beror på kulturella skillnader, att skalan är baserad för ett ramverk i ett annat land och annan kultur eller bara att färger förändras med tiden går däremot inte att bekräfta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)