May the (legal) force be with you - Ett nytt hopp om att finna klarhet i förvaltningsprocessens karaktär för att fastställa den negativa rättskraften

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Uppsatsen handlar om vilka faktorer det är som gör att förvaltningsbeslut och förvaltningsmål karaktäriseras som tviste- eller brottmålsliknande. Denna karaktärisering leder i sin tur till att förvaltningsbeslutet eller förvaltningsdomen vinner negativ rättskraft så hinder föreligger för ny prövning av samma sak. Myndighetsbeslut och förvaltningsdomar vinner som huvudregel inte negativ rättskraft eftersom den negativa rättskraften inte regleras i förvaltningslagen (1986:223) eller förvaltningsprocesslagen (1971:291). Vid bedömningen av rättskraft i förvaltningsbeslut och förvaltningsmål ser man till de särskilda förhållanden eller regler som gäller för det slag som det varit fråga om. De undantag som ger den negativa rättskraften närvaro i den allmänna förvaltningsprocessen återfinns antingen i den tillämpliga specialregeln eller genom att processen kategoriseras som tviste- eller brottmålsliknande. Förvaltningsprocessen kategoriseras som brottmålsliknande om förvaltningsbeslutet beror på ett förvaltningsrättsligt ingripande som är en följd av en brottslig handling eller förvaltningsrättsligt sanktionerad handling eller händelseförlopp orsakat av beslutsadressaten. Den förvaltningsrättsliga konsekvensen av myndighetsingripandet ska i sin tur ha ett nära samband till straff- och disciplinansvar på grund av gärningen, handlingen eller händelseförloppet. Ansvaret ska regleras antingen straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt i lag eller författning. Ett förvaltningsmål är tvistemålsliknande om den ena parten riktar ett ersättningsanspråk mot den andra parten. Ersättningsanspråket måste i sin tur härledas från det särskilda myndighetsbeslutet eller från en rättighet för den enskilde att få biståndet. I förvaltningsmål förs oftast en fastställelsetalan om att en rättighet eller skyldighet föreligger eller inte, men i praktiken utgör domen en fullgörelsedom eftersom myndigheten förväntas agera efter domen. Om talan i målet om ersättningsanspråk förs som en fastställelsetalan kan domen däremot inte verkställas som en fullgörelsedom om betalningsskyldighet i civilprocessen. Jag för en diskussion om det grundläggande beslutet som prövas i förvaltningsdomstolen är utformad som en förpliktelse att fullgöra en betalning så talar det för att målet är tvistemålsliknande. Detta beror på att förpliktelsen liknar en fullgörelsetalan som har stark anknytning till civilprocessen och utsökningsbalken (1981:774). Det som kan vinna rättskraft i ersättningsanspråket utgörs av det händelseförlopp, saksammanhang eller omständigheter som ligger till grund för saken i det riktade ersättningsanspråket. Vid bedömningen av vilken del av den prövade saken som ska vinna rättskraft bör man se även till de för- och nackdelar rättsföljden negativ rättskraft medför och vilka omständigheter som orsakar ersättningsanspråket. Förvaltningsmålet är även tvistemålsliknande om det rör ekonomiska förhållanden mellan näringsidkare eller har en tydlig kommersiell karaktär. Det kan exempelvis omfatta upphandlingsmål som rör inte obetydliga summor eller att parterna har sakkunniga juridiska ombud som för deras talan. Tidigare har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt att om det tillämpas en specialregel i målet så ger det ytterligare stöd för att målet är tvistemålsliknande, men är inte utslagsgivande. Att specialregeln utgör ytterligare stöd för negativ rättskraft kan däremot ifrågasättas efter HFD 2013 ref. 36. I HFD 2013 ref. 36 fastställdes att upphandlingsmål ansågs vara tvistemålsliknande men vinner inte negativ rättskraft eftersom den negativa rättskraften inte framgår ur lag om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU) eller allmänna principer om offentlig upphandling. Det är däremot oklart om tvistemålsliknande förvaltningsmål endast blir rättskraftiga om rättskraften framgår av den tillämpningsbara specialregeln i fråga eller avgöranden i tvistemålsliknande förvaltningsmål kan vinna rättskraft pga. dess karaktär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)