SKUGGAN AV STOCKHOLMS FÖRORTER : Ett perspektiv av unga kriminella pojkars förklaringar till val att begå brott

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Azra Ramic; Nadia Etemady; Claudia Basmahji; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka vilka förklaringar som kan finnas till att unga kriminella pojkar i åldrarna 15 till 20 år som är bosatta i någon Stockholmsförort begår kriminella handlingar. Studiens undersökning har utförts genom en kvalitativ enkätundersökning som omfattats av åtta övergripande frågor som berör studiens ändamål. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av 10 unga pojkar som medverkat och besvarat på enkätens frågor. Vår tolkning av respondenternas svar visade på samband mellan kriminalitet, skolgång samt familjesituation. Ungdomar som bodde tillsammans med en eller skilda förälder och har yngre syskon tenderade att se kriminalitet som ett verktyg för att bibehålla en ekonomisk trygghet för samtliga i familjen. Vidare tydliggjordes hur de ungdomar som valt att inte slutföra sin gymnasieutbildning, var präglade av ett grövre kriminellt beteende jämfört med de som begår kriminella handlingar parallellt med sin skolgång. Resultatet visade även att 5 av 10 av de medverkande har tankar om att studera senare i livet, vilket enligt dem är den anledning som kommer att bidra till att de slutar begå kriminella handlingar. Våra slutsatser av denna studie har varit att familjeförhållanden, behov av pengar, adrenalin/spontanitet och skolan bidrog till att ungdomarna begått brottsliga handlingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)