Säkerhetsarbete under distansarbete : Faktorer som kan påverka säkerheten under distansarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: COVID-19 pandemin har tvingat många organisationer att implementera en digital arbetsmiljö och börja arbeta på distans. Anställda inom IT som behöver samarbeta för att uppnå företagets mål, behöver spendera mycket tid på att kommunicera genom digitala kanaler där det kan dröja att få svar jämfört med ansikte-mot-ansikte. Med distansarbete har en mängd utmaningar medföljt med att säkra de anställdas personliga nätverk och hemmakontor för att kunna utföra sina arbetsuppgifter lika bra hemifrån som på kontoret. Studiens syfte var att analysera skillnaderna mellan säkerheten när arbetet sker på distans jämfört med på kontoret. Skillnaderna har analyserats och några utmaningar med säkerheten under distansarbete har presenterats. Utifrån de presenterade utmaningarna, gavs förslag på hur IT-företag skulle kunna arbeta för att säkra deras arbete även under distansarbete. Studien fokuserar på dataintrång och informationsläckor. En kvalitativ forskningsmetod har använts med semi-strukturerade intervjuer som samlades in på ett ledande företag inom IT-branschen. Genom att använda CIA- triaden som fokuserar på konfidentialitet, integritet och tillgänglighet, analyserades företagets säkerhetsarbete och förslag kunde presenteras utifrån resultatet. En analys genomfördes utifrån det empiriska resultatet från intervjuerna där den empirisk datan analyserades och därefter jämfördes med den insamlade litteraturen från litteraturstudien. Diskussionen presenterade några stora utmaningar för IT-företag under distansarbete. Därefter gavs två förslag på hur IT-företag kan arbeta med och vad de behöver tänka på angående säkerheten, baserat på litteratur och empiriska data. Studien avslutas med förslag på fortsatt forskning som relaterar till områden i den här studien, som kan fördjupa området ytterligare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)