Hur barn och ungdomar med Typ 1-diabetes mellitus upplever professionellt och socialt stöd : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Typ 1-diabetes mellitus (T1DM) är en autoimmun sjukdom som kräver livslång hantering. Sjukdomen kräver stor ansträngning från barn och ungdomar. Med stöttning från sjuksköterskor, familj och vänner kan barn och ungdomar med T1DM uppnå en bättre diabeteshantering. Syfte: Studiens syfte var att belysa upplevelsen av professionellt och socialt stöd hos barn och ungdomar med T1DM. Metod: Studien var en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats. Resultatet grundades på 11 vetenskapliga artiklar som hittades via två olika databaser. Resultat: Utifrån artiklarna framkom två huvudkategorier: Upplevelsen av professionellt stöd hos barn och ungdomar med Typ 1-diabetes mellitus och Upplevelsen av socialt stöd hos barn och ungdomar med Typ 1-diabetes mellitus. Barn och ungdomar med T1DM upplevde ett stöd från både sjuksköterskor, familj och vänner samtidigt som det framkom att en del barn och ungdomar inte upplevde att de fick det stödet. Konklusion: I litteraturstudien framkom det flera faktorer som medförde ett positivt stöd åt barnen och ungdomarna. Både professioner, familjer och vänner behöver få mer utbildning och information om diabetes. Vidare forskning om stöd för barn och ungdomar med T1DM är nödvändigt för att uppnå en så optimal diabeteshantering som möjligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)