Patienters erfarenheter av elektrokonvulsiv terapi : en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Elektrokonvulsiv terapi, ECT, är en behandlingsmetod som används vid och har klinisk effekt på allvarliga psykiatriska tillstånd som depression och akuta psykoser. Det är inte klarlagt exakt hur ECT fungerar. Befintlig forskning visar på att patienters erfarenheter av ECT varierar både när det gäller effekt och biverkningar. Sverige placerar sig i det övre skiktet när man jämför hur många ECT-behandlingar per 10 000 patienter som görs i världen. Syfte: Att belysa patienters erfarenheter av ECT. Metod: Utifrån sökningar i tre databaser hittades elva vetenskapliga artiklar som mötte uppsatta inklusions- och exklusionskriterier. Artiklarnas resultat analyserades för att skapa en ny helhet. Resultat: Resultatet sammanfattades i två huvudkategorier: ”Information och kunskap formar patienters erfarenheter” och ”Erfarenheten präglas av ambivalenta känslor”. Konklusion: ECT-erfarenheten varierar mellan individer. Det är en behandling som väcker mycket känslor. Det finns förbättringsområden om man vill öka förutsättningarna för att göra patienters erfarenheter mer positiva. Ökad och bättre information och ökad medvetenhet om maktförhållanden i vårdrelationer är vid sidan av bättre allmän omvårdnad områden som kan förbättras vid ECT.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)