Nybyggnation för avloppsrening Tegelviken : En pumpanalys för kommande reningsverk

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Med en ny vattenreningsdel vill Kalmar Vatten AB (KVAB) sänka sina utsläpp av näringsämnen i Kalmarsund. KVAB har vid tidigare tillfällen uppgraderat det befintliga reningsverket och för att klara framtida energi- och klimatmål planeras därför en nybyggnation. Uppdraget var att framföra olika pumpalternativ till den framtida pumpstationen och ge en LCC-analys för varje alternativ. Två helt skilda pumptyper har utretts, Arkimedespumpen och centrifugalpumpen. Två alternativ för Arkimedespumpen och ett alternativ för centrifugalpumpen har tagits i beaktande. Under projektet har Kalmars inkommande dygnsflöde under åren 2011, 2012 och 2013 legat till grund för dimensionering av pumparna till den planerade nybyggnationen. Syftet var att ge KVAB beslutsunderlag för val av pump till den kommande pumpstationen. Resultatet redovisar att centrifugalpumpen har lägre energiförbrukning och får därför en lägre kostnad vid drift. Eftersom mer kringutrustning och underhåll krävs för centrifugalpumpen jämfört med Arkimedespumpen kan dock det verkliga resultatet bli annorlunda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)