OPS – ett alternativ i byggandet avidrottshallar i Stockholm Stad?

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Med ett stort uttryckt behov av fler idrottshallar i Stockholms stad och begränsade kommunalaresurser har genomförandeformen OPS, Offentlig Privat Samverkan, lyfts fram i politiska diskussionersom ett alternativ för framtida investeringar. Upphandlingsformen är relativt ny och av en liten utbredning i Sverige med det mest omtalade projektet Nya Karolinska Solna. OPS saknar idag en entydig definition men kan förklaras som en vidareutveckling av mer traditionella genomförandeformer. I samverkan med en offentlig part tar den privata aktören ett helhetsansvar i ett infrastrukturprojekt genom planering, byggande, drift och underhåll över en längre tid. Projektetfinansieras även av den privata parten medan det offentliga sedan betalar återkommande ersättningar enligt avtalet som ofta sträcker sig över 20 år, likt en delbetalning. Drivkrafterna för upphandlingsformen består till stor del av en tro om effektivisering genom olika incitament samt möjligheten för det offentliga att initiera projekt trots en avsaknad av budgetmedel. OPS lämpar sig dock inte för alla typer av projekt utan rätt projektförutsättningar krävs för att kunna dra nytta av genomförandeformens fördelar. Detta kandidatexamensarbete genomfördes därav med syftet att undersöka huruvida OPS lämpar sig för nybyggnationer av idrottshallar ämnade för breddidrott i Stockholm. Utifrån den bakomliggande teorin inom ämnesområdet samt verkliga erfarenheter så lämpar sig inte OPS för byggandet av enskilda idrottshallar av en enklare karaktär. Detta då sådana projekt inte uppnår den kapitalvolym och riskfylldhet som är grundläggande faktorer att beakta vid valet av genomförandeform. Investeringar i större anläggningar som exempelvis planeras på ett område medosäkra markförhållanden skulle däremot kunna vara av sådan typ att genomförandeformens nyttor är mer tillämpbara. Det kontinuerliga byggandet av idrottshallar i det befolkningsökande Stockholm skulle även kunna utveckla framtida OPS-förfaranden inom sektorn ifall sådana genomförandebeslut fattas av de styrande politikerna. Vid skrivtiden av detta arbete råder det ingen kommunalpolitisk konsensus gällande OPS-lösningar, vilket kan innebära en risk för OPS-projekt och dess långa avtalsperioder. Upphandlingsformen är ett av många alternativ för den offentliga beställaren och större investeringsbeslut bör analyseras närmare i en förstudie. I de fall där OPS är ett alternativ kan olika genomförandeformer jämföras genom en Value For Money-analys för att bedöma vilken typ av upphandling som är mest lönsam. Detta för att nyttja samhällets resurser effektivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)