Sjuksköterskors upplevelser av att handleda sjuksköterskestudenter inom barnsjukvård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskestudenter har verksamhetsförlagd utbildning ett flertal gånger under sin studieperiod, under denna utbildning har man en handledare som arbetar som sjuksköterska på avdelningen. Sjuksköterskor har ett ansvar att se helheten hos sina patienter samtidigt som de ska handleda en student. Inom barnsjukvård bedrivs familjecentrerad vård vilket gör att sjuksköterskan ansvarar för hela familjen, inte bara patienten. Ansvaret för student, familj och patient kan medföra olika upplevelser. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser kring att handleda sjuksköterskestudenter inom barnsjukvård. Metod: För att kunna beskriva sjuksköterskans upplevelse gjordes en intervjustudie av fem sjuksköterskor på en barnsjukvårdsavdelning i Sverige. Intervjuerna analyserades med en induktiv kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet med fem huvudteman beskriver sjuksköterskornas upplevelser: Utmanande att handleda studenter, Studentens kunskap och vilja har betydelse för handledning, Sjuksköterskan använder sin kunskap och erfarenhet i handledning, Möjligheter att förbereda och reflektera över handledning och Familjecentrerad vård tar fokus från handledning. Slutsats: Det är roligt och lärorikt att handleda studenter men det är svårt att få studenterna delaktiga i vården på grund av det ansvar familjecentrerad vård innebär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)