TAKK i förskolan : För- och nackdelar med att använda sig av TAKK i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Instutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur pedagoger anser att de arbetar med Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) och vad förskollärarna har för åsikt om TAKK. Studien är en kvalitativ undersökning utifrån en fenomenologisk teori. Metoden som har använts är kvalitativa intervjuer. I studien har sju förskollärare på tre olika förskolor intervjuats. Resultatet som kom fram var att alla var positiva till TAKK och det kom även fram att pedagogerna använder sig av TAKK i verksamheten olika alltifrån nästan ingenting, till att använda sig av TAKK alltid under den dagliga verksamheten allt beroende på behovet att teckna till barn i behov av särskilt stöd. Resultatet visar även att pedagogerna har erhållit olika mycket utbildning i TAKK, där en del endast har fått utbildningen från sina arbetskollegor men en del har fått gå flera olika kurser i omgångar. Som avslutning på mitt arbete ger jag förslag på fortsatta forskningsfrågor.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)