Kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

Författare: Camilla Tenghill; [2010]

Nyckelord: Hjärtinfarkt; kvinnor; livskvalitet; upplevelser;

Sammanfattning:

Bakgrund: Under 2007 dog 135 av 100 000 kvinnor i akut hjärtinfarkt. Andelen av de som dör inom 28 dagar efter sjukhusvård har halverats jämfört med 1980-talet. Levnadsvanorna står för 90 % av orsakerna till hjärtinfarkt. Mäns och kvinnors hjärtinfarkt skiljer sig åt, då kvinnor ofta drabbas av en tyst hjärtinfarkt. Det är den snabba behandlingen som gör att kvinnorna överlever. Deras livsvärld ändras efter hjärtinfarkten och då deras upplevelser i livet. Syfte: Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelse av att leva med hjärtinfarkt. Metod: Studien är utförd som en litteraturstudie med kvalitativ ansats och baseras på nio vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyseras enligt Graneheim och Lundmans (2008) analysmetod. Resultat: Kvinnornas upplevelser och livsvärld förändras efter en hjärtinfarkt. Sjukvårdspersonalens tidsbrist upplevde kvinnorna som ett missnöje med vården, även brist på information upplevde de som ett missnöje. Känslan att vara överbeskyddad av anhöriga eller att överbeskydda sina anhöriga påverkar deras livsvärld. Trötthet, ångest och stress var något som kvinnorna upplevde som negativt efter hjärtinfarkten, detta påverkar även deras dagliga liv. Slutsats: Kvinnorna upplever det dagliga livet efter hjärtinfarkt annorlunda jämfört med hur hon upplevt det innan. Fler studier riktade enbart mot kvinnor behövs och att fler rehabiliteringsprogram måste starta för kvinnor som upplevt en hjärtinfarkt, då kvinnor känner att de inte alltid kan prata med anhöriga om hur de upplever vardagen. Sjukvården måste också lära sig att ta sig tid för varje patient då hon är unik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)