Ekologisk hållbarhet i nystartade företag : En studie om hur nystartade företag integrerar ekologisk hållbarhet i sina produktutvecklingsprocesser

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Sammanfattning: Klimatpåverkan till följd av produktion och konsumtion är ett högaktuellt samhällsproblem. Många företag gynnas av ekonomisk tillväxt som följd av konsumtion vilket kan skapa en konflikt där klimatpåverkan ställs mot ekonomisk vinning. Det finns många möjligheter som följer av att integrera ekologisk hållbarhet i sin produktutveckling, till exempel att skapa en ny marknad, en ny typ av teknik eller en ny produktkategori. Vetskapen om att det bildas många nya företag varje år och deras begränsade ekonomiska förutsättningar gör det intressant att studera det förhållningssätt som finns till ekologisk hållbarhet i produktutvecklingsprocessen på nystartade företag. Syftet med arbetet var att undersöka hur integrering av ekologisk hållbarhet sker i produktutvecklingsprocessen på nystartade företag, hur miljöarbete prioriteras gentemot andra faktorer i att starta upp ett företag och av vilka anledningar företaget valt sina prioriteringar. En litteraturstudie låg till grund för problematiseringen och den teoretiska referensramen. Studien baserades på en kvalitativ intervjustudie där sex respondenter från fem nystartade företag intervjuades. Företagen var från olika branscher, hade bolagsregistrerat sig mellan 2017 och 2019 och var lokaliserade i Stockholm. Resultat från studien visade på att flera av de intervjuade företagen gör ekologiskt medvetna design- och konstruktionsval, planerar tillämpa cirkulär ekonomi genom att produkterna skickas tillbaka till företaget och försöker minimera sitt ekologiska fotavtryck. Företagen var begränsade med både tid och resurser vilket bland annat visar sig i icke genomförda miljöcertifieringar och i att inte kunna välja leverantörer i Sverige och Europa med anledning av att det är för dyrt. En stor utmaning för flera av företagen var att de var en liten aktör på marknaden och därför hade svårt att ställa miljörelaterade krav på leverantörer och frångå branschnormer. Grundarnas personliga drivkrafter återspeglades inte alltid i företagsstrukturen och prioriteringen av ekologisk hållbarhet i produktutvecklingsprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)