En fallstudie om lärares och elevers uppfattningar kring särskild begåvning.

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Förväntat kunskapsbidrag Studien vill belysa de särskilt begåvade eleverna, hur lärare kan möta och upptäcka dem så att de får den kunskapsutveckling de har rätt till. Att särskilt begåvade även kan ha inlärningssvårigheter, att begåvningen också kan vara ett hinder i deras inlärning och dölja andra svårigheter p.g.a. deras verbala förmåga. Lyfta fram elevernas uppfattningar om sitt skriftspråk och det stöd de får av lärarna. Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur lärare på två olika skolor i Sverige förhåller sig och arbetar med särskilt begåvade elever i deras kunskapsutveckling. Detta för att öka kunskapen om hur lärare kan stötta särskilt begåvade elever i undervisningen. Det centrala i undersökningen är att undersöka om lärare använder något speciellt arbetssätt för att utveckla särskilt begåvade elevers skrivutveckling, samt att undersöka elevernas uppfattning om sitt skriftspråk och hur de upplever lärarnas stöd. De preciserade frågeställningarna: - Vilka kunskaper har lärarna för att upptäcka och möta särskilt begåvade elever. - Hur arbetar lärarna med de särskilt begåvade i deras skrivutveckling. - Hur upplever eleverna sitt skriftspråk och det stöd läraren ger. Teori De teoretiska perspektiv vilka studien är baserad på är sociokulturellt perspektivet för att språket anses vara ett redskap för lärande och att människan samspelar med sin omgivning i sin utveckling. Det kognitiva perspektivet är viktigt ur de synvinkeln då de särskilt begåvade ofta är exceptionella i sitt tankesätt. Specialpedagogiskt perspektiv är viktigt för studiens syfte då det belyser var och hur svårigheter och problem läggs. 4 Metod Studien är en fallstudie, då är det lämpligt att använda sig av triangulering, för att få kunskap och djupare förståelse av det undersökta. I studien användes halvstrukturerade intervjuer och observationer. Resultat Studien visar att det finns viss kunskap hos lärare för att möta och upptäcka särskilt begåvade elever, men att kunskapen behöver fördjupas och breddas. Acceleration i form av att hoppa över årskurser användes på båda skolorna. Lärarna i studien använde sig inte av något speciellt arbetssätt eller arbetsmetod i undervisningen med de särskilt begåvade elevernas skrivutveckling. Eleverna arbetade med samma uppgifter som erbjöds övriga elever, detta för att eleverna hade accelererat i form av att de hoppat över årskurser. Eleverna upplevde att de hade svårigheter med sitt skriftspråk, i form av att de hade svårigheter att få ner det i skrift. Eleverna tyckte det var svårt att forma bokstäverna när de skrev för hand, även att stava orden ansåg de var svårt. Svårigheterna avhjälptes inte med hjälp av datorn. Däremot hade de inga svårigheter att komma på vad de skulle skriva och berätta det verbalt. Specialpedagogiska implikationer Studien visar att särskilt begåvade elever kan vara i behov av särskilt stöd, då deras kunskapsinhämtning kan vara komplicerad. Speciallärare med inriktning språk, läs- och skrivutveckling kan vara ett stort stöd både för eleven, men även för läraren i sitt arbete med de särskilt begåvade. Nyckelord Identifiera, skriftspråk, speciallärare, särskild begåvning, twice- exceptional, upptäcka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)