Barnet och gården : Barns perspektiv på sin förskolegård

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen undersöker hur barn upplever sin egen förskolegård. Hur de använder gården, vad de tänker om den och hur den skulle kunna utvecklas. För att undersöka detta utfördes platsobservationer på en förskola. Observationerna som genomfördes var en blandning av deltagande och icke-deltagande. Fyra teman användes i analysen. Dessa var flöden, natur, relationer och barns perspektiv. Utifrån dessa kunde man se hur barns fantasi tillsammans med gårdens utformning kunde tillåta leken flöda. Leken kunde röra sig över gården och utvecklas samt ändras. Naturen var en viktig del av hur gården kunde användas med det stora utbudet av löst material som kan finnas där, men det var även det som saknades mycket av barnen. Vädret är även något som påverkar mycket hur gården används. Barnens relationer till varandra påverkar även hur de leker och vart de leker någonstans. Barnens perspektiv om gården var varierande men utgick mycket från utrymme, natur och variation.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)