Strategisk kompetensförsörjning – En kvalitativ studie av överensstämmelsen mellan strategi och praktik för en organisations kompetensförsörjning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: I ett samhälle där kunskap i allt större utsträckning är köpvara blir företags kompetensförsörjning allt viktigare. Att attrahera, rekrytera och bibehålla personal i linje med strategin kan göra skillnad, både för medarbetares kompetensutveckling men även organisationers resultat. Något som rör till det i arbetet med kompetensförsörjning är förvirringen kring det mångfacetterade begreppet kompetens. Det används för stort och smått och har med sin positiva klang blivit ett modeord som ytterligare spär på att det används som ersättning för andra ord som exempelvis kvalifikation.Jag har genomfört min studie på ett företag i hälsobranschen. Det finns enligt dem själva stor tillväxtpotential om man lyckas möta efterfrågan genom att leverera rätt produkter med rätt medarbetares kompetens. För att lyckas behöver kompetensförsörjningen fungera.Eftersom kompetensförsörjning är ett brett begrepp har jag valt att fokusera min studie på rekrytering. Jag har även valt att i mindre utsträckning behandla introduktion av nyanställda samt medarbetarsamtal, då dessa moment är viktiga inslag för hur företaget arbetar med kompetensutvecklingen. Syftet för studien har varit att undersöka hur företagets aktiviteter för kompetensförsörjning överensstämmer med strategin.Tidigare forskning visar att de vanligaste urvalsmetoderna för rekrytering har låg validitet. Den klassiska intervjun beskrivs som händelsestyrd och att den därmed saknar kontroll över vad som behandlas och att intervjuaren får väsentlig information om den sökande.Att en individuellt anpassad introduktion ska genomföras behandlas i lag. Den syftar att säkerställa att den nyanställda får del av säkerhetsrutiner och arbetsmetoder. Positiva ord om introduktionen är dess sociala funktion, att komma in i gruppen på ett smidigt sätt. Kritiker menar att introduktionen blir ett verktyg för att kontrollera och styra den nyanställde in i förlegade arbetsmetoder. Liknande kritik riktas mot medarbetarsamtalen, att det är ett sätt att styra och kontrollera medarbetaren. Medarbetarsamtalet ska vara ett tillfälle för dialog. Medarbetare och chef diskuterar nuläge och sätter mål för framtiden. Samtalet ska vara relaterat till arbete men inte en löneförhandling.I min studie har jag genom jämförelse av företagets personalstrategi via policydokument och handböcker lärt mig hur företaget vill agerar. Från intervjuer har jag fått höra hur det praktiska arbetet går till och med befintlig forskning har jag kunnat reda ut mina iakttagelser.Resultatet visar att strategin görs gällande endast i begränsad utsträckning. Att olika människorväljer att tolka vad som är viktigt och varför får det stor påverkan i det dagliga arbetet. En anledning är bristande utbildning för samband och lämpliga metoder vid rekrytering, introduktion och medarbetarsamtal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)