Kör du om, eller blir du omkörd? : En kvalitativ studie om hur inställningen till och främjandet av ett innovative work behavior skiljer sig åt mellan chefer beroende på antal verksamma år i en organisation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur inställningen till och främjandet av ett innovative work behavior skiljer sig åt mellan chefer beroende på antal verksamma år i en organisation. Metod: Studien tillämpar en kvalitativ metod med utgångspunkt i den hermeneutiska vetenskapstraditionen. Tio semistrukturerade intervjuer har genomförts med chefer i olika organisationer varav fem chefer har lång erfarenhet av sin organisation medan fem chefer har kort erfarenhet av sin organisation. Det empiriska materialet har sedan tematiskt tolkats och analyserats med hjälp av kodning och kategorisering. Slutsats: Studien visar att det finns skillnader mellan chefer med lång tid i en organisation och kort tid i en organisation. Chefer tenderar att bli mindre innovativa i takt med åren de spenderar i en och samma organisation och främjar i mindre utsträckning ett IWB, detta har i studien visat sig särskilt tydligt i stadiet för idégenerering samt stadiet för idérealisering. Studiens bidrag: Studien lämnar ett teoretiskt bidrag till forskningen i form av en modell som illustrerar organisationens väg till innovation genom främjande av ett IWB och vilka element som har betydelse och är viktiga för chefen att ta hänsyn till. Studien lämnar även ett praktiskt bidrag, främst riktat till chefer med lång tid i en organisation. Där lämnas förslag om att delegera ansvar för förändrings- och utvecklingsarbete, anlita extern konsultexpertis vad det gäller förändringsarbete samt förslag om att låta medarbetare genomföra personlighetstester för att identifiera vilka egenskaper som finns representerade i organisationen. Förslag till fortsatt forskning: Till vidare forskning rekommenderas att studera organisationer under en längre period för att se vilket utfall genomförda förändringar får i organisationerna och om det skiljer sig åt beroende på om chefen i organisationen varit verksam längre eller kortare tid. Vidare lämnas förslag om att genomföra en liknande studie i en mer homogen kontext, med liknande organisationer vad det gäller styrning och storlek. Avslutningsvis föreslås även möjligheten att se till chefens personliga egenskaper och hur dessa påverkar inställningen till och främjande av ett IWB.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)