Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta under covid-19

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Isabella Larsson; Julia Nilsson; [2022-01-13]

Nyckelord: Sjuksköterska; erfarenheter; Covid-19;

Sammanfattning: BAKGRUND: Världshälsoorganisationen deklarerade covid-19 som en pandemi den 11 mars 2020. För att minska smittspridningen krävdes åtgärder för att utforma en säker vård. Säker vård ingår i den legitimerade sjuksköterskans kompetens och sjuksköterskan arbetar för att förebygga vårdskada genom att följa regelverk och arbeta patientsäkert. För att uppnå detta krävs en god arbetsmiljö samt arbetsförhållanden som förebygger olycksfall och ohälsa i arbetet. SYFTE: Syftet med denna studie är undersöka sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter i slutenvården under covid-19-pandemin. METOD: Studien är en litteraturöversikt med ett resultat baserat på 16 originalartiklar från databaserna Scopus, PubMed och Cihnal. Totalt inkluderades fem kvantitativa artiklar, nio kvalitativa artiklar och två mixed method studier. Analysen gjordes i enlighet med SBU:s analysmallar samt en etisk analys med krav på etiska resonemang och utläggningar. RESULTAT: Resultatet påvisade att vårdandet av patienter under pandemi har gett negativa erfarenheter. Sjuksköterskorna i studierna beskriver bristande förberedelser och information, användning av skyddsutrustning, rädsla för kontaminering, bristande patientsäkerhet samt försämrat fysiskt och psykiskt mående. Vissa erfarenheter och aspekter såsom professionens respekt, innovativa tekniska utvecklingar, en känsla av tillfredställelse och gemenskap har dock belysts som positiva för sjuksköterskor. SLUTSATS: Under pandemin har sjuksköterskornas egen hälsa samt den patientsäkra omvårdnaden blivit nedprioriterad. Ansvaret för patienterna och de anställdas säkerhet ligger på huvudmännen och enhetscheferna. Detta ansvar har inte hanterats med hänsyn till professionen och dess eget behov av säkerhet och stöd. Främsta anledningen till detta redovisas vara bristande förberedelser. Studien påvisar att sjuksköterskors upplevda erfarenheter av arbetet under covid-19 har börjat att undersökas. Vi anser att detta är början på en lång process mot att förbättra sjuksköterskors arbetsförhållanden för att skapa en bättre och säkrare vård. I längden behövs fortsatt forskning samt praktisk implementering för att världen ska vara mer förberedd nästa gång en hälsokris i denna proportion uppstår.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)