Sjuksköterskans upplevelser av språkbarriärer i hälso- och sjukvården : - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Människor har i över hundra år invandrat till Sverige och det har skett en ökning under de senaste åren. Språkbarriärer kan påverka patienters förtroende för hälsooch sjukvården, vilket i sin tur kan förvärra en redan utsatt situation för patienten. För att undvika språkbarriärer används i vissa fall tolk, men då dessa inte alltid finns att tillgå kan patientsäkerheten hotas på flera områden. Viktig information kan falla bort vilket kan leda till att patienten blir feldiagnostiserad och får vänta på en fortsatt vård längre än nödvändigt. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av språkbarriärer i hälso- och sjukvården. Metod: En litteraturöversikt innehållande femton vetenskapliga artiklar. Artiklar söktes i databaserna CINAHL och PubMed. Artiklar som inkluderades var etiskt godkända och erhöll medelhög till hög kvalité vid kvalitetsgranskning. Resultat: Tre huvudkategorier identifierades: (1) känsla av otillräcklighet att inte kunna ge god vård (2) upplevelser av stress och (3) upplevelser av att använda sig av kommunikationshjälpmedel för att övervinna språkbarriärer, som har subkategorierna upplevelser av kommunikation via tolk och upplevelser av att använda kommunikationshjälpmedel. Slutsats: Litteraturöversiktens resultat visade att förekomst av språkbarriärer innebar att sjuksköterskan kände en otillräcklighet för att ge god vård och att det skapade en känsla av stress och otillräcklighet i yrkesrollen. Olika kommunikationshjälpmedel användes och dessa upplevdes både positivt och negativt av sjuksköterskor. Språkbarriärer innebär svårigheter med att arbeta personcentrerat, samt utgör även ett hot mot patientsäkerheten då viktig information kan utebli.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)