Kriminaliseringen av eutanasi – Ett befogat straffbud gentemot den terminalt sjuka patienten?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Dödshjälp innebär att en aktiv åtgärd vidtas för att avsluta en persons liv på dennes begäran. Om det är personen själv som utför den avgörande gärningen som leder till döden kallas det assisterat döende. Är det emellertid någon annan än personen som utför handlingen kallas det eutanasi. Det har identifierats ett ökat stöd hos Sveriges samhällsmedborgare, för införandet av dödshjälp i förhållande till de som lider av en terminal sjukdom. Trots detta har regleringen förblivit densamma och frågan har inte heller blivit utredd av staten. Ageranden som utgör dödshjälp regleras delvis genom straffrätten. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka huruvida kriminaliseringen av dödshjälp kan anses som befogad gentemot de terminalt sjuka patienterna. För besvarandet av uppsatsens första frågeställning beträffande när en kriminalisering anses befogad, har undersökningen utgått från utredningsbetänkandet, Vad bör straffas?. Härvid har det konstaterats att utredningen förespråkar en restriktiv användning av straffrätten och att stor hänsyn tas till samhällsutvecklingen. Uppsatsens två resterande frågeställningar avseende kriminaliseringen av dödshjälp inklusive gränsdragningen mot det straffria respektive lagstiftarens motiv, har besvarats genom den rättsdogmatiska metoden. Genom denna har det fastställts att det endast är eutanasi som är kriminaliserat, samt att assisterat döende är förbjuden i sjukvården eftersom det anses strida mot läkaretiken. Vidare har det konstaterats att den terminalt sjuka patienten har tillgång till andra åtgärder inom den palliativa vården som kan innebära ett förkortande av dennes liv. Vid undersökningen av lagstiftarens motiv till kriminaliseringen har det framkommit samtycket vid eutanasi inte medför ansvarsfrihet eftersom gärningen anses vara så allvarlig och etiskt oförsvarbar att den skulle innebära en skada på samhället. Med hänsyn till utredningsbetänkandet och samhällets inställning, som idag är positiv till ett införande av dödshjälp för de terminalt sjuka, har resultatet av undersökningen emellertid blivit att lagstiftaren bryter mot kriterierna för ett befogat straffbud genom att inte beakta befolkningens inställning och utreda frågan om ett införande av eutanasi i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)