Inomhusklimat : En studie om fastigheter uppfyller krav som ställs på inomhus klimatet och hur brukarnas upplevelse av detta

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Människans välmående och förmåga att prestera optimalt påverkas av inomhusklimatet. de främsta faktorerna som påverkar människans upplevelse av detta är luftkvalitet, ljus och ljudnivåer.I den här rapporten vill vi ta reda på hur en byggnad som vi har valt lever upp till de krav som ställs på inomhusklimatet, ta reda på hur personer i byggbranschen ser på/värderar inomhusklimatet och hur det arbetar för att uppfylla kraven på ett bra inomhusklimat. För att ta reda på detta har vi använt oss av handlingar för det huset vill valt, intervjuer med branschfolk samt en enkätundersökning som delats ut till brukarna av byggnaden.Byggnaden uppfyller de krav som ställs på ljud, ljus, luftkvalité, värmekomfort på vinterhalvåret och värmekomfort på sommarhalvåret enligt miljöbyggnad gulds kriterier för projekterande värden. Enligt vår enkät undersökning med 46 deltagare där frågor som tagits fram av Sweden Green Building Council som handlar om hur nöjda brukarna är med inomhusklimatet klarade ljud, ljus och luftkvalitet kraven på nöjdhet som ska vara minst 80 % av deltagarna. Värmekomforten i byggnaden klarade däremot inte kraven på både vinter och sommarhalvåret.Slutsatsen från den här studien är att i byggnaden överlag håller en hög standard men att det går att göra förbättringar i värmesystemen i form av injusteringar av ventilation och sekundärvärme. Deltagarna var väldigt nöjda med dagsljus och vi kom fram till slutsatsen att på grund av de stora fönsterytorna som skapar detta är det svårt att få en bra värmekomfort i fastigheten då alla typer av öppningar för med sig värmeförluster.De företag och personer vi har varit i kontakt med jobbar alla aktivt med inomhusklimat frågor både i projekteringsstadiet och i brukar stadiet. De ser alla en positiv framtid för den fortsatta utvecklingen av inomhusklimatet och att det är en av de viktigaste frågor man ställs inför vid uppförande av fastigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)