Karaktärisering av arbetsintensitet och dess påverkan på tävlingsprestation hos svenska elitfäktare : En utvärdering enligt TRIMP-modell

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Gunnar Gräsbeck; [2019]

Nyckelord: tränarlänkfäktning;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka tränings- och tävlingsintensiteten hos svenska elitfäktare med hjälp av "training impulse" (TRIMP). Detta för att få en karaktärisering av svenska elitfäktares tränings- och tävlingsintensitet, kunna jämföra den intensiteten med fäktare på motionsnivå samt titta på om det finns något samband mellan intensitet och prestation vid tävling. Frågeställningar: - Hur ser tränings- och tävlingsintensitet ut hos svenska elitfäktare och hur skiljer den sig mot motionärfäktare? - Finns det något samband mellan träningsintensitet och prestation i form ut av tävlingsintensitet? Metod: Studien har använt en kvantitativ metod genom datainsamling av hjärtfrekvens (HR) och belastning (TL) för 18 fäktare i Sverige. Genom multiplicering av båda parametrarna beräknades TRIMP för fäktarna, för en fem veckors träningsperiod samt en tävling på svensk nationell nivå. Fäktarna i fråga indelades i en elitgrupp baserat på deras möjligheter att ta SM-medalj i sin egen åldersklass. Till motionärsgruppen rekryterades fäktare mellan 18-35 år som inte mötte kriterierna av en elitfäktare. Av insamlad data beräknades slutligen sambandet mellan TRIMP under träning och tävling inom grupperna, samt skillnaderna i dessa parametrar mellan elit och motionärer. Resultat: TRIMPtotal baserades på all data som samlades från träningen under de fem veckor fäktarna deltog i studien, var av även ett medelvärde beräknades (TRIMPmedel) för varje deltagare. TRIMPtävling är ett värde som endast baserades på tävlingsdata. Inga statistiskt säkerställda samband lyckades visas mellan TRIMPtotal, TRIMPmedel och TRIMPtävling. Korrelationerna för motionärgruppen visade höga R-värden, men de föll på grund av låg statistisk power. Elitgruppen hade TRIMPtotal på 2030 vilket var 127% högre än den för motionärer (P<0.05). Slutsats: Intensiteten för motionärfäktare var hög både under träning och tävling. Elitfäktare visade hög träningsvolym, ändå existerade inget samband mellan träning och tävling. Elitfäktares träningsintensitet motsvarade inte den på tävling, varför intensiteten inom svensk fäktning bör höjas till en nivå där också elitfäktare tvingas ligga högt på träning, t.ex. genom förbättrandet av tekniskt och taktiskt utförande av träningsmatcher.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)