Legalisering av cannabis för rekreationsbruk – En ekonomisk översiktsstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur ekonomin påverkas av legalisering av cannabis för rekreationsbruk. Ekonomin är en mycket intressant och meningsfull aspekt av legaliseringen där resultat inom olika områden används för att utvärdera eftereffekter och finna positiva och negativa trender för att se om resultaten är önskvärda eller inte. Genom detta arbete samlas tidigare studier och dess resultat vilket därmed möjliggör för andra att kunna ta ställning till legalisering av cannabis. Det är ytterst viktigt att framhäva både de för- och nackdelar som legalisering har på ett lands ekonomi för att ge en helhetsbild och sedan föra en diskussion kring ämnet. Inom arbetet har fem områden valts ut som tillsammans ger en bred bild av ekonomin. Dessa är cannabisrelaterad kriminalitet, cannabisrelaterad trafiksäkerhet, cannabiskonsumtion bland vuxna och ungdomar, cannabisrelaterade hälsoeffekter samt skatteintäkter från försäljning av cannabis. Avsikten med arbetet har varit att visa hur ekonomin och samhället påverkas från legalisering av cannabis för rekreationsbruk och framhäva både de för- och nackdelar som legalisering resulterar i. Arbetet har visat att legalisering har en mängd olika effekter. Genom att presentera data från dessa fem olika områden kan personer vara informerade om och bilda en välgrundad åsikt kring legalisering av cannabis. Resultaten inom de olika områdena visar på att legalisering har varit framgångsrikt i Colorado och Washington men att det samtidigt finns områden som måste förbättras. Colorado och Washington som var de två första staterna i USA att legalisera cannabis för rekreationsbruk kan ses som försökskaniner för resten av landet. Legalisering av cannabis för rekreationsbruk ses vara ett lyckat koncept med positiva aspekter så som minskad kriminalitet och skatteintäkter för staten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)