Trygghetens intagande av en plats - i arkitekturen, som social ordning och som attraktivitetsattribut : En kvalitativ studie av trygghetens dimensioner på Strängnäs resecentrum

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning: Studien undersöker hur tryggheten har intagit Strängnäs resecentrum. Strängnäs resecentrum beskrivs i lokala medier vara en otrygg plats på grund av stökiga ungdomar i grupp. Samtidigt framställs Strängnäs resecentrum vara en viktig plats för stadens attraktivitet, enligt kommunala dokument. Vilken trygghet ska prioriteras och vilka trygghetsaspekter har beaktats på Strängnäs resecentrum? Inledningsvis undersöks hur tryggheten har planerats i arkitekturen. Därefter studeras upplevelsen av det trygghetsskapande arbetet på resecentrumet. Slutligen undersöks trygghet som något attraktivt när staden marknadsför sig. Metoderna som använts har varit kvalitativa intervjuer och dokumentanalyser. Det visar sig att trygghetsaspekter har beaktats i utformningen av Strängnäs resecentrum, däremot beskrivs inte trygghetsaspekterna nämnvärt i kommunens planeringsdokument. Det framkommer att resecentrumets öppenhet upplevs vara bristfällig ur trygghetssynpunkt. Det framkommer även en önskan om en förbättrad samverkan i trygghetsarbetet. Studien visar även att det finns en paradox gällande närvaro av människor på platsen. Slutligen går det att urskilja en underliggande tendens att trygghet på Strängnäs resecentrum är viktigt för stadens attraktivitet. Stökiga ungdomar passar möjligen inte in i den attraktiviteten. Detta kan innebära att Strängnäs kommuns önskan om ett attraktivt resecentrum kan påverka det trygghetsskapande arbetet, vilket kan leda till att vissa grupper av människor riskerar att uteslutas från Strängnäs resecentrum.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)