Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med COVID-19

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: I början av 2020 drabbades världen av en pandemi orsakad av viruset Sars-CoV-2, som ger sjukdomen Covid-19. Pandemin avspeglades i sjukvården med ett stort antal av patienter och ökad dödlighet. Viruset förorsakade att många av de smittades blev allvarligt sjuka och intensivvårdskrävande. Ett stort antal patienter behandlades med respiratorstöd, vilket resulterade i en ökad belastning för personal vid intensivvårdsavdelningar. Motiv: Undersökningar i Norden har kommit fram till att många sjuksköterskor funderar på att sluta i jobbet och har mindre arbetsglädje på grund av pandemin, det vill vara av viktighet att undersöka bakgrunden för det. Syfte: Att belysa intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Covid-19. Metod:  Semistrukturerade intervjuer genomfördes med elva intensivvårdssjuksköterskor med erfarenhet av intensivvård av patienter med Covid-19. Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar på fyra kategorier: Isolering och ensamhet, Osäkerhet över att patienterna får rätt vård, Arbetsmotivation samt Påverkan på livet utanför sjukhuset. Utifrån dessa kategorierna det övergripande tema:  Att i ensamhet stå inför en hotfull situation som påverkar både arbetsliv och privatliv, men också kunna känna meningsfullhet, konstruerades. Resultatet visar att ovanstående komponenter har betydelse för intensivvårdssjuksköterskans arbetssituation och livet utanför sjukhuset. Konklusion: Studiens resultat visade att Covid-19 pandemin har påverkat intensivvårdssjuksköterskor i stor grad, i arbetet och i livet utanför sjukhuset. Deltagarna har blivit påverkad fysiskt och psykiskt. Faktorer som osäkerhet, rädsla, frustration, ångest och stress påverkar i negativ riktning. Deltagarna beskriver också en känsla av stolthet, att det har varit spännande och lärorikt, vilket visar att situationen inte enbart är negativ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)