Skolsköterskors erfarenheter av psykisk ohälsa hos elever i grundskolan

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ökar. Skolsköterskan möter samtliga elever som går i skolan och har därför möjlighet att identifiera psykisk ohälsa i ett tidigt skede. Forskning har visat att det finns svårigheter och utmaningar i detta arbete. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa skolsköterskors erfarenheter av att identifiera psykisk ohälsa hos elever i grundskolan. Metod: En kvalitativ intervjustudie användes som metod. Utifrån en semistrukturerad intervjuguide genomfördes elva intervjuer med skolsköterskor verksamma på grundskolor i två kommuner inom Skånes län. Samtliga intervjuer spelades in, transkriberades och analyserades därefter med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet presenterades i fyra kategorier enligt följande Känslornas inverkan på arbetet, Saknad av guidning, Relationens betydelse och Behov av gemensamt ansvarstagande. Det framkom att arbetet med psykisk ohälsa väcker känslor av osäkerhet, rädsla, frustration, otillräcklighet och ansvarskänsla. Relationen mellan elev och skolsköterska var en förutsättning för att kunna identifiera psykisk ohälsa. Skolsköterskorna ansåg att arbetet med identifiering av psykisk ohälsa är viktigt men att det saknas evidensbaserade metoder och ett strukturerat arbetssätt. Slutsats: Studien har påvisat att arbetet med att identifiera psykisk ohälsa hos elever i grundskolan präglas av känslor. Skolsköterskorna kände osäkerhet kring handhavande av elever med psykisk ohälsa samt upplevde frustration över bristande samsyn bland skolans personal och samverkan med utomstående aktörer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)