Inflytelserika kvinnor i musikbranschen : En studie i vad som krävs för att nå inflytelserika positioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

I Sveriges musikbransch råder det idag en skev fördelning mellan kvinnor och män på inflytelserika positioner. Den skeva könsfördelningen, där det på de beslutsfattande positionerna syns en tydlig manlig dominans har blivit starkt uppmärksammad de senaste åren, vilket väckt intresset för föreliggande studie. Studiens fokus ligger på de kvinnliga aktörer som har lyckats inta inflytelserika positioner. Syftet med studien är att få en förståelse för vilka faktorer som legat till grund för det inflytande dessa kvinnor erhållit. Utifrån det har forskningsfrågan: “Går det att se likheter och skillnader i respondenternas bakgrund, samt i den kunskap de har förvärvat som gör att de erhållit inflytande i musikbranschen?” därför formulerats. Studien är av kvalitativ metod och baseras på semi-strukturerade intervjuer med tio kvinnor som erhållit inflytande i musikbranschen. De intervjuade kvinnorna är i alfabetisk ordning: Cecilia Ancker, My Blomgren, Emelie Bååth, Marie Dimberg, Karin Gunnarsson, Helen McLaughlin, Theodora Nordqvist, Hilda Sandgren, Anna Sjölund och Lena Åberg Frisk. Utifrån studiens syfte används Pierre Bourdieus teori om fält, kapital och habitus för att undersöka vilket kapital som är av mest relevans då man intresserar sig för att erövra en inflytelserik position inom musikbranschen. Den empiri som erhållits påvisar att de kapital som anses mest viktiga för att nå en hög position är erfarenhet och sociala relationer. Vad samtliga respondenter har gemensamt, och som onekligen verkat för deras inflytelserika position de idag besitter, är den erfarenhet de ackumulerat. Analysen av empirin har lett till slutsatsen att vikten av erfarenhet och genomförande även är viktigare än en formell utbildning. Vad respondenterna vittnar om talar sitt klara språk: det sociala kapitalet blir en tillgång som förvaltas och omvandlas till en ökad kunskap, likt ett branschspecifikt utbildningskapital och är tillsammans med erfarenhetskapitalet de mest relevanta kapitalen för att erhålla inflytande i musikbranschen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)