Hållbarhet som värdedrivare - En kvantitativ studie om hur marknaden prissätter hållbara bolags aktier

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemformulering: Kravet på hållbarhetsredovisning som infördes2017 har gjort icke-finansiella rapporter mer tillgängliga för allmänheten. Tidigare studier harvisat på ett positivt samband mellan såväl hållbarhet och finansiella prestationer somhållbarhet och marknadsvärde. Det finns emellertid även studier som indikerar motsatsen,och de studier som föreslår att sambandet i själva verket är omvänt.Syfte: Studien syftar till att undersöka hur marknaden värdesätter hållbara bolag iförhållande till mindre hållbara bolag på den Europeiska aktiemarknaden.Avgränsningar: Studien har avgränsats till att undersöka marknadens värdering avEuropeiska noterade bolag med en omsättning på över 2500 M.USD (2019). Bolag inomfinanssektorn samt IT-företag har undantagits från studien.Metod: Korrelationen mellan hållbarhet och börsvärde har undersökts genom en multipelregressionsanalys med flera oberoende variabler som antas påverka ett bolags börsvärde,däribland hållbarhet. Som proxy för hållbarhet har Thomson Reuters ESG scores använts.Resultat: Studien har funnit ett signifikant positivt samband mellan hållbarhet ochmarknadsvärde. Resultatet indikerar att även etiska aspekter driver investerare till viss del.Förslag till vidare forskning: Det finns flera möjligheter till vidare forskning på området.Ett potentiellt forskningsämne är en kvalitativ undersökning för att närmare utröna orsakenbakom att investerare värderar hållbara aktier högre. Vidare finns det med hänsyn till riskenför omvända samband skäl att fördjupa sig ytterligare i frågan om huruvida hållbarhet ärlönsamt, eller om lönsamma bolag är hållbara.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)