Omvårdnadspersonalens riskaversion kontra vårdtagares autonomi på demensboenden - Vad präglar verksamheten?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Bakgrund: Forskning inom socialt arbete indikerar att omvårdnadspersonal inom arbetet med äldre människor kan agera i strid med vårdtagares rätt till autonomi i situationer då en potentiell risk för skada uppstår. Syfte: Studiens syften var att: a) undersöka omvårdnadspersonalens förhållningssätt till autonomifrämjande och riskaverta omvårdnadssituationer och b) att använda Theory of Reasoned Action (TRA) för att undersöka vilka faktorer som påverkar personalens intentioner till agerande i dessa situationer. Metod: Studien nyttjade en kvantitativ tvärsnitts- och kvasi-experimentell design, med vinjettbaserade enkäter skildrandes tre omvårdnadssituationer som skiljer sig i autonomifrämjande och riskaverta ageranden hos omvårdnadspersonalen. Urval: Urvalet bestod av omvårdnadspersonal (n=62) från fem vård- och omsorgsboenden för personer med demens. Resultat: Sammantaget tyder omvårdnadspersonalens bedömningar av situationerna att riskaverta ageranden var vanligare än autonomifrämjande ageranden både hos dem själva och bland deras kollegor. Genom analyser av TRA ges belägg för att de subjektiva normerna påverkar personalens intentioner till agerande mer än attityder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)