En intervjustudie om några förskollärares synsätt och förhållningssätt kring flerspråkighet.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Shilan Kozad; Mahtab Zayani; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studien syftar till att undersöka huruvida flera förskollärare definierar sitt synsätt och förhållningssätt gentemot flerspråkighet. Syftet är även att undersöka när dessa förskollärare anser att arbete med flerspråkighet är aktuellt. Metoden för att få underlag till dessa undersökningar var kvalitativa intervjuer med fem olika förskollärare i tre olika förskolor. Dessa tre förskolor befann sig i olika stadsdelar i Göteborg. Utifrån intervjusvaren framställdes tre inriktningar, flerspråkighet som rättighet, flerspråkighet som resurs och flerspråkighet som hinder och problematik. Resultatet visade på att samtliga förskollärarna beskrev flerspråkighet som en fördel, de visade alltså på ett positivt synsätt. När samma förskollärare skulle beskriva huruvida de arbetar med flerspråkighet framkom det att arbete med flerspråkighet inte skedde kontinuerligt. I själva verket var inte arbetet med flerspråkighet en central del i förskolorna. Det förekom även att några av dessa förskollärare inte ansåg att arbete med flerspråkighet var aktuellt i deras barngrupp även då det fanns flerspråkiga barn. Didaktiska konsekvenser som denna typ av synsätt och förhållningssätt kan medverka är hämmande av barns språk och identitet utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)