Innovativt ledarskap i offentlig förvaltning

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Hassanvan Yasmin; [2019-10-31]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den förändrande svenska populationen med en åldrande befolkning och urbanisering sätter en ökad press på de offentliga verksamheterna. Ett innovativt ledarskap inom den offentliga sektorn är ett sätt att möta utmaningarna. Åtta intervjuer genomfördes med chefer inom offentlig verksamhet för att undersöka hur de stimulerar innovation bland medarbetare, vad det får för konsekvenser och vilka förutsättningar cheferna önskar för att utveckla innovationsarbetet. Sju kategorier av beteenden framkom där fråga medarbetare om förslag är den största och ökad öppenhet för nya idéer är den största kategorin av konsekvenser. Önskan om mer tid och bättre struktur var de största kategorierna av förutsättningar som framkom. Studien bidrar till att öka kunskapen kring hur innovativt ledarskap kan genomföras praktiskt samt vilka konsekvenser det får.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)