Limitato och supply chain management En kvalitativ fallstudie om hur Limitato som är verksamma på lyxmarknaden inom modeindustrin arbetar med supply chain management.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Idag lever vi i ett samhälle där användningen av internet och kommunikationsteknik gör att snabbspridning av olika trender via sociala medier och digitala plattformar är möjlig. Modebranschen ären bransch som har påverkats mycket av detta. Genom den snabba spridningen av trender harkonsumenters efterfrågan börjat bli allt mer volatil. För att kunna hantera konsumenternasefterfrågan på modemarknaden så behöver företagen arbeta mycket med supply chainmanagement. Studier har visat att det är avgörande att idag se till hela supply chain perspektivetför att vara konkurrenskraftiga på modemarknaden. Vidare går det idag att dela upp modeindustrini två segment. Det finns den delen av marknaden som säljer produkter till ett lågt pris och därförär tillgängliga för många konsumenter och så finns det företag som vänder sig till en annan del avmarknaden och lägger fokus på exklusiva och dyra produkter för ett mer elitistiskt segment avmarknaden, det vill säga lyxmarknaden. Tidigare forskning visar att arbetet med supply chainmanagement för de två segmenten ser olika ut. Fokus för arbetet med supply chain managementpå massmarknaden ligger i att förse marknaden med produkter till ett bra pris samt att snabbt svarapå den efterfrågan som råder. Fokus för arbetet med supply chain management på lyxmarknadenligger istället i att förse marknaden med exklusiva varor, uppfylla emotionella aspekter av attkonsumera lyxvaror samt bidra till en köpupplevelse som konsumenterna värderar högt. Limitatoär ett svenskt klädföretag verksamt på lyxmarknaden. Syftet med denna uppsats har varit attundersöka hur Limitatos arbete med supply chain management ser ut i förhållande till vad dentidigare forskningen om supply chain management visar. För att få en ökad förståelse för hurLimitato arbetar med supply chain management har en fallstudie av företaget genomförts. Genomatt intervjua de som arbetar på Limitato samlades data in som sedan har analyserats och jämförtsmed den tidigare forskningen inom ämnet. Utifrån den insamlade datan och den tidigareforskningen har vi kommit till slutsatsen att Limitatos arbete med supply chain management imånga avseenden stämmer överens med vad den tidigare forskningen inom området visar på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)