Qui dormit non peccat. En empirisk undersökning av underinstansers bedömning när en tilltalad invänder sexsomni vid anklagelse om sexualbrott

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Agnes Fahlén; [2022-01-28]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sexsomni är en medicinsk diagnos som innebär att sexuella handlingar utförs i ett sovande tillstånd. På senare år har diagnosen introducerats i den juridiska sfären genom en av den tilltalade framställd invändning i brottmål när denne står anklagad för sexualbrott. Det saknas publicerad svensk forskning om sexsomni och diagnosen är uppe till diskussion i den vetenskapliga debatten. Invändningen sexsomni innebär att den åtalade gärningen begåtts i ett sömntillstånd och att den tilltalade därmed saknat uppsåt. När en tilltalad framställer en invändning om sexsomni innebär detta att rätten måste ta ställning till frågan om den tilltalade agerade i ett vaket eller sovande tillstånd vid gärningstillfället. Svaret på frågan blir avgörande för uppsåtsbedömningen och därmed frågan om den tilltalades skuld. En person som sover saknar uppsåt: den som sover syndar inte (“qui dormit non peccat”). Arbetet undersöker hur en tilltalads invändning om att denne agerat i ett tillstånd av sexsomni vid gärningstillfället har kommit att hanteras av tingsrätter och hovrätter. Arbetets material består av 54 st. avgöranden från tingsrätter och hovrätter och samtliga skriftliga sakkunnigutlåtanden som tillförts processmaterialet i dessa mål. Det snävare syftet är att undersöka hur domstolen hanterar den tilltalades invändning i förhållande till placering i brottsbegreppet, åklagarens uppgift samt vilket beviskrav som tillämpas. Vidare avser arbetet att undersöka situationen när sakkunnigbevisning används respektive inte används samt om och isåfall vad detta har för betydelse för prövningen av den tilltalades skuld. Det bredare syftet med uppsatsen är att undersöka situationen när outforskad kunskap från ett annat vetenskapsområde introduceras och tvingas hanteras inom ramen för den dömande verksamheten. Riskerar situationen att äventyra rättssäkerhet och rättstrygghet och isåfall på vilket eller vilka sätt?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)