Leda på distans : Chefers upplevelser av påtvingat distansarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Elin Hedkvist; Filippa Kihlbaum; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: På grund av den rådande Corona pandemin har många svenska organisationer låtit sina anställda arbeta på distans för att undvika smittspridning. Det kan ställa nya typer av krav på ledning och styrning för chefer. På grund av detta är studies syfte att undersöka ifall det uppstår utmaningar, gällande chefers ledning och styrning, som en effekt av påtvingat distansarbete i organisationer genom att utgå ifrån variablerna: kontroll, kommunikation samt förtroende. Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv ansats, innefattande fem stycken semistrukturerade intervjuer med chefer på en offentlig verksamhet, Välfärd Gävle. Studiens resultat indikerar att chefer inom offentlig sektor i stor utsträckning baserar sin ledning och styrning utifrån förtroende, vilket i sin tur begränsar tillämpningen av kontroll. Minskad upplevd kontroll kan däremot minska då svårigheter uppstår med att kontrollera medarbetarnas arbetsförlopp på grund av den fysiska distansen. Trots kommunikationsverktyg ses en utmaning med att tolka och förstå medarbetarna då kommunikationen endast sker med hjälp av virtuella hjälpmedel utan tillgång till mänsklig kontakt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)