MÖTET MED NÄRSTÅENDE : En litteraturstudie om intensivvårdssjuksköterskors upplevelser

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: I mötet med närstående ställs det stora krav på intensivvårdssjuksköterskans kompetens när det gäller att ha en god kommunikation och att ha en förmåga till att stödja närstående på ett respektfullt och empatiskt sätt. Det är viktigt att medvetenhetgöra och utveckla kunskapen om upplevelsen av att möta närstående. En familjefokuserad omvårdnad kan bidra till ett bättre möte med patienten, närstående och intensivvårdssjuksköterskan. Syfte: Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av mötet med närstående till en kritiskt sjuk patient. Metod: Examensarbetet är en litteraturstudie med kvalitativ design. Resultat: Två teman framkom; stödjande förutsättningar för mötet med närstående och utmanande begränsningar för mötet med närstående. Sju subteman framkom; att erfara en god kommunikation, att skapa en stödjande relation, att uppmuntra delaktighet, att erfara bristande kommunikation, att hantera kraven på delaktighet, att erfara strukturella hinder, att ha brist på kunskap. Slutsats: Intensivvårdssjuksköterskor beskrev upplevelsen av förutsättningar och möjligheter men också av utmaningar och hinder. De beskrev behov av ytterligare kunskapsutveckling när det gäller att förstå och bidra till ett bra och möte med närstående till kritisk sjuk patient.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)