AUTHORITY AND LEADERSHIP IN THE CLASSROOM

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Författare: Gino Hamidian; [2017]

Nyckelord: auktoritet; ledarskap; social kompetens; rutiner;

Sammanfattning: ABSTRAKT Syftet med uppsatsen har varit att granska olika författares syn på ett gott ledarskap. Den metod som jag använt mig av är litteraturstudier. Studiens teoretiska bakgrund är forskning och teorier om ledarskap, auktoritet, pedagogiskt ledarskap samt olika ledarstilar. Utgångspunkten är Steinberg, Stensmo och Malténs teorier om auktoritet och ledarskap i klassrummet och hur man som lärare måste skaffa sig detta. Centrala begrepp i uppsatsen är just auktoritet och ledarskap. Min frågeställning handlar om betydelsen av auktoritet och ledarskap för att en lärare skall kunna bedriva sin undervisning. I undersökningen framgår det även att läraren bör ha regler, rutiner och sätta rimliga krav på eleverna. Att skapa relationer är en väldigt viktig ingrediens om läraren bör använda sig av. Samtidigt bör läraren tänka på miljön i klassrummet samt ha social kompetens och ha självförtroende. Dessa ingredienser anses vara centrala för att en lärare skall kunna skaffa sig ledarskap i klassrummet. Nyckelord: auktoritet, ledarskap, social kompetens, rutiner

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)