Könets betydelse vid chefsrekrytering ur arbetssökandes perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Vi har utrett vad det finns för särskilda föreställningar om kön samt om de två könen har olika förutsättningar att nå en chefsposition. Är kön ett kriterium? Vi genomförde en gruppintervju och fem enskilda intervjuer för att se om empiri och teori stämmer överens. Vi tyckte dessutom att frågan, om kön är ett kriterium, var bristfälligt besvarad och ville se om vi kunde finna ytterligare synvinklar på frågan. För att analysera empirin delade vi upp intervjuerna efter fyra frågeställningar, Varför är det mest män som är chefer? Varför ska man sträva efter numerär jämställdhet? Är och skall kön vara ett kriterium? Vad ser man för skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap? Våra studier visar på att könet har betydelse vid rekrytering av personer till chefspositioner. Män rekryterar män eftersom de lättare kan identifiera sig med en annan man och för att föreställningar om chefskapet automatisk inneburit att det är en man det syftas på. På senare tider har en ny infallsvinkel vuxit fram, att även kvinnor och deras egenskaper bör tas tillvara för att kunna utnyttja hela den mänskliga resurs som finns. För att kunna vara ett framgångsrikt företag i dagens samhälle ställs höga krav på mångfald inom en organisation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)