Skatterättsliga aspekter på incitamentsprogram i tillväxtföretag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Anna Hagejärd; [2008]

Nyckelord: Skatterätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Uppsatsen avhandlar centrala frågeställningar som aktualiseras i samband med beskattning av incitamentsprogram i tillväxtföretag. Att integrera anställda i företagets vinstutveckling genom att erbjuda olika former av incitamentsprogram kan vara ett sätt att säkra tillväxten i ett företag. Det bakomliggande motivet betingas då huvudsakligen av arbetsmarknadsskäl vilka under optimala förhållanden förutsätts vara gynnsamma för både utfärdare och mottagare såväl som för potentiella investerare. Därutöver påverkas även valet av incitamentsprogram i stor utsträckning av skattemässiga överväganden. Fokus ligger på två vanligt förekommande former av aktierelaterade incitamentsprogram i tillväxtföretag vilka baseras på teckningsoptioner respektive personaloptioner. Gemensamma faktorer avseende dessa program är att de bygger dels på incitamentsteorin, dels att de tillhandahåller lösningar som baseras på aktier i onoterade företag. Den skatterättsliga behandlingen skiljer dem emellertid åt. Om deltagande i optionsprogrammen sker på förmånliga villkor, d v s de anställda erbjuds förvärva optioner i tillväxtföretaget till ett pris understigande marknadsvärdet, aktualiseras förmånsbeskattning för de anställda. Det förmånsbeskattade värdet utgör vidare underlag för arbetsgivaravgifter för företaget. För att minimera risken att ett optionserbjudande blir betraktat som en löneförmån och beskattad i inkomstslaget tjänst istället för kapital, är det viktigt att en marknadsmässig premie erläggs vid förvärvet. Värdering av optioner som grundar sig på en underliggande onoterad aktie utgör en särskild problematik i sammanhanget. Jämfört med marknadsnoterade bolag finns för det onoterade bolaget inget kontinuerligt marknadspris som indikator för aktiernas värde då de inte är avsedda för omsättning på de allmänna finansiella marknaderna. Det är således nödvändigt att på annat sätt fastställa ett försvarbart teoretiskt värde på optionerna. Värderingen av tillväxtföretaget kan knytas till exempelvis företagets framtida vinst- eller värdeutveckling. I svensk skatterätt görs en åtskillnad mellan optioner som utgör värdepapper och optioner som inte utgör värdepapper. För att klassificeras som en värdepappersoption måste den i princip vara fritt överlåtbar samt inte vara beroende av fortsatt anställning. Teckningsoptioner uppfyller som regel kriterierna för skatterättslig värdepappersstatus och den anställde skall då beskattas för eventuell förmån redan vid förvärvstidpunkten i enlighet med vad som följer av värdepappersregeln i 10 kap 11 § första stycket IL. En personaloption innebär en rätt att i framtiden få förvärva värdepapper på förmånliga villkor. Personaloptionens konstruktion medför att den inte är att betrakta som ett värdepapper, trots att den underliggande egendomen visserligen utgörs av ett sådant, och förmånsbeskattning inträder istället först då optionsrätten utnyttjas eller överlåts vilket framgår av den s k personaloptionsregeln i 10 kap 11 § andra stycket IL. Då det typiska tillväxtföretaget ofta har en sådan ägarstruktur att det är att anse som fåmansföretag i skattemässigt hänseende kan optionsinnehavarens beskattning av optioner baserade på aktier i detta företag komma att ske i enlighet med de s k 3:12-reglerna i 57 kap IL. För att dessa regler skall ha relevans vid beskattning av optionsprogram i tillväxtföretag krävs för det första att optionen är att betrakta som ett värdepapper i skatterättslig bemärkelse. Vidare krävs att den av företaget utgivna optionsrättigheten kommer att utgöra ett kvalificerat innehav hos den anställde vilket förutsätter att den anställde är verksam i betydande omfattning i företaget. Mot bakgrund av att personaloptioner faller utanför det skatterättsliga begreppet värdepapper kan 3:12-reglerna inte tillämpas på personaloptioner utan endast på teckningsoptioner. Kapitalvinst på kvalificerade optioner beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats om 20 procent såtillvida att gränsen till vad som betecknas som normal avkastning inte överskrids. Kapitalvinst därutöver hänförs till inkomstslaget tjänst. Om en anställd inte innehar kvalificerade optioner sker beskattning av kapitalvinst i inkomstslaget kapital med en skattesats om 25 procent. Detta skall jämföras med tjänsteinkomster som kan beskattas med högsta marginalskatten om ca 57 procent. Att notera är att den framtida avkastningen på de underliggande aktierna i tillväxtföretaget, för både personaloptioner och teckningsoptioner, kan komma att träffas av 3:12-reglerna under förutsättning att de anställda är verksamma i betydande omfattning i företaget. I annat fall är det skattesatsen om 25 procent som gäller vid beskattning av utdelning och kapitalvinst på onoterade aktier. En sammantagen bedömning visar att incitamentsprogram i tillväxtföretag förknippas med flera osäkerhetsmoment. Optioner innebär i princip alltid ett visst risktagande samtidigt som de kan vara en placering som kan ge de anställda goda avkastningsmöjligheter. Genom att analysera tillväxtföretagets förutsättningar kan konstateras att de skatterättsliga faktorerna inte sällan har en avgörande betydelse för valet av incitamentsprogram. Då dessutom själva utformningen av ett visst program påverkar beskattningsutfallet behöver även villkoren avseende optionserbjudandet och eventuella sidoavtal analyseras. Karakteristiskt för optioner i aktierelaterade incitamentsprogram är att de ofta förenas med vissa förfoganderättsinskränkningar och andra intjänandevillkor som får konsekvenser vid beskattningen och skapar så kallade inlåsningseffekter. Skatteoptimalisering och vinstmaximalisering i all ära, men utan att beakta problem och risker samt framförallt vara uppdaterad på skatteområdet kan incitamentsprogrammet bli en dyrbar affär för tillväxtföretaget och dess anställda. En konsekvensanalys av det enskilda tillväxtföretagets situation och behov bör således göras innan ett incitamentsprogram införs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)