Blir eleverna problemlösare? : En läromedelsanalys om hur läroböckerna möjliggör utveckling av problemlösningsförmågan i matematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Tidigare studier har visat att matematiken i svenska skolan till övervägande del handlar om att räkna i läroboken samtidigt som det också påvisats att dessa i för låg utsträckning innehåller uppgifter som låter eleverna arbeta med problemlösning. Forskning menar att problemlösningsförmågan handlar om att ha en bred repertoar av strategier och en förståelse för hur dessa hänger samman och hur de kan användas. Förmågan förklaras som att kunna tänka kreativt och värdera sina kunskaper för att på bästa sätt angripa ett problem. För att utveckla detta måste eleverna få diskutera, konstruera egna problem och lösa problem på många sätt. De måste också få lösa många problem under en lång period. Denna studie har jämfört två läroböcker i årskurs fem som används i skolor och tittat på deras innehåll och uppbyggnad för att se hur de möjliggör utvecklingen av problemlösningsförmågan. Studien visade att båda läromedlen innehåller en låg andel matematiska problem och eleverna uppmanas att diskutera mycket lite. Eleverna ombeds aldrig att lösa ett problem på fler än ett sätt och bara i det ena läromedlet får eleverna träna på att skapa egna problem. Slutsatsen blev att båda läromedlen behöver kompletteras med annan undervisning om eleverna ska utveckla problemlösningsförmågan i matematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)