Omsorg i förskolan ur ett omsorgsetiskt perspektiv : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) beskriver hur omsorgen ska prägla miljön sombarnen kommer befinna sig i under en stor del av sina första levnadsår. Omsorgen iförskolan ska både uppmuntra och stärka barnens emotionella utveckling samtidigt somde ska utveckla sociala kunskaper. Under tidigare arbetslivserfarenheter ochverksamhetsförlagda utbildningar har vi uppfattat en avsaknad av diskussioner ochmedvetenhet gällande omsorg. Studien syftar till att undersöka omsorgsbegreppetsbetydelse med hjälp av ett omsorgsetiskt perspektiv. Vi har valt att genomföra enlitteraturstudie som utgår från tidigare forskning med en vetenskaplig grund för att få svarpå studiens syfte. I delar av studien problematiseras och förklaras ävenomsorgsbegreppets historia, omsorgsetikens ursprung och förskolans uppdrag gällandeomsorg i förskolan och dess betydelse. Noddings (2012) omsorgsetiska teori har använtssom en utgångspunkt till analysen av resultatet. Litteraturstudien visar på ett resultat däromsorgen och omsorgsetikens definition och medvetenhet kring begreppet synliggörs. Därtill redogörs det för hur pedagogers engagemang, intresse och förhållningssätt har enstor betydelse för omsorgen i förskolan. Det vi hoppas uppnå med studien är att förmedlaett bredare perspektiv på omsorgen och dess innebörd. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)