Brandskydd efter tid - Uppfylls funktionen av brandskyddsinstallationer efter tid de krav som förutsätts vid nybyggnation?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

Sammanfattning: Nya byggnader konstrueras och uppförs dagligen i Sverige. Då utvecklingen går framåt blir personer mer specificerade inom olika byggnadstekniska områden och tidsramarna för byggnation blir allt stramare. När byggnaderna är färdigkonstruerade övergår byggnationsskedet till förvaltningsskede och underhållet samt kontrollen av brandskyddet i byggnaden överlämnas till de som äger alternativt nyttjar byggnaden. Därefter förväntas funktionerna i brandskyddet fortsätta att stå i paritet med det som ursprungligen projekterats genom ett systematiskt brandskyddsarbete. Examensarbetet syftar till att undersöka om funktionen av de ingående brandskyddsinstallationerna uppfyller de krav som de ursprungligen projekterats för. Detta kontrollerades genom att sju platsbesök genomfördes, samt att sex brandskyddsdokumentationer och åtta inventeringsdokument inhämtades. Utifrån dessa underlag kunde urval om brandskyddstekniska installationer urskiljas och granskas mer ingående. Resultatet av studien visar att totalt 17 specifika brister, som beror på åldring eller användning av byggnaden, kunde identifieras i de totalt åtta behandlade fastigheterna. Det innebär ett snitt på över två specifika brister per fastighet. Studien ger en indikation på att brister i funktioner av brandskyddet är förekommande efter tid. Att brister i brandskyddets funktioner uppkommer bidrar till att brand kan ske i ökad omfattning och ett snabbare brandförlopp. Det här kan i sin tur ge förödande konsekvenser för både personer och egendom. Orsakerna till försämringen kan bero på många faktorer. Förlorad information mellan olika byggskeden, bristfällig dokumentation samt att funktionalitet prioriteras över brandskydd är endast några faktorer som identifierats vara bidragande till denna utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)