Dokumentera ja, men hur? : En kvalitativ studie om journalgranskares kvalitetskriterier för tillfredsställande dokumentation i journaler inom socialtjänstens omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättningar
Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Inom den sociala omsorgen idag ställs krav på att dokumentation ska föras kring de 

enskilda omsorgstagarna. Denna studies syfte var att beskriva och analysera 

journalgranskarnas kvalitetskriterier för tillfredsställande dokumentation i journaler inom 

socialtjänstens omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättningar. 

Studien hade en kvalitativ ansats och datainsamlingsmetoden var semi-strukturerade 

intervjuer. Datamaterialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med en 

induktiv ansats. Studiens resultat visade på fyra olika kvalitetskriterier som granskarna 

använder sig av i sitt arbete. Två av dessa var relaterade till förekomsten av en 

genomförandeplan medan övriga två inte var det. Det ena kvalitetskriteriet som relateras 

till genomförandeplanen är att dokumentera måluppfyllelse och avser att måluppfyllelse 

ska kunna följas i journalanteckningarna. Det andra kvalitetskriteriet som relateras till 

genomförandeplanen, att dokumentera avvikelser, avsåg att det av journalanteckningarna 

ska gå att utläsa att genomförandeplanen följs. De två resterande kvalitetskriterierna är 

oberoende av genomförandeplanen och rör dokumentation som kan utföras och granskas 

oavsett om det finns en genomförandeplan att jämföra med. Det ena av dessa kriterier är 

att använda värderingsord i dokumentationen, vilket avser att personalen ska beskriva 

vad de faktiskt ser utan att samtidigt tolka det. Det sista kvalitetskriteriet, att 

dokumentationen är konsekvensinriktad, innebär att händelser som kräver någon form av 

uppföljning ska återkopplas i dokumentationen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)