ALS - bokstäverna som förändrar livet

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund:Amyotrofisk lateralskleros (ALS) tillhör gruppen neurologiska sjukdomar. Den har ett snabbt förlopp och går inte att bota. I Sverige insjuknar 220-250 invånare varje år och 750-850 invånare beräknas ha sjukdomen idag. Medelålder är 45-75 år men kan debutera i alla åldrar. Efter sjukdomens första symtom ses en förväntad livslängd mellan två till tre år.Syfte:Att belysa patienters upplevelser av att leva med ALS. Metod:Denna litteraturstudie är av induktiv ansats med integrerad analys och baseras på 8 vetenskapliga artiklar som speglar människors upplevelse. Sökningar gjordes i databaserna CINAHL och PubMed.Resultat:I analysen identifierades två huvudkategorierAtt förlora fotfästet med underkategorierna att tappa kontrollen ochatt hamna i beroendeställning.ALS innebär en stor förändring i livet med blandade känslor som att inte kunna kontrollera sin egen kropp. Att möta problemen med underkategoriernaatt accepteraoch att möta någon med samma diagnos. Det är viktigt att försöka acceptera situationen och göra det bästa av tiden som finns kvar. Slutsats:ALS innebär både positiva och negativa upplevelser. Livet är inte längre en självklarhet och tiden blir dyrbar. Det är viktigt att som sjuksköterska ha bra kunskap om sjukdomen och vårda med livsvärlden som fokus. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)