SOCIAL HÅLLBARHET : En undersökning för möjligheten att inkludera och beakta sociala värden under byggprocessen för husbyggnadsprojekt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att ge en fördjupad bild över hur man kan öka kontinuiteten i arbete med sociala aspekter under byggprocessen för husbyggnadsprojekt samt vilka konsekvenser på social hållbarhet det skulle ge. Vidare undersöks möjligheten för att inkludera och beakta sociala aspekter under byggprocessen för husbyggnadsprojekt. Arbetet innehåller även förslag till hur en sådan modell skulle kunna utformas. Ämnet valdes på grund av personligt intresse samt att få studier tidigare genomförts inom området. Det angreppssätt som valts för att undersöka det identifierade problemet är en iterativ metod med intervjuer, fokusgrupp och litteraturgenomgång om vartannat för att utveckla ett framväxande förslag av en modell som kan tillämpas. De empiriska resultaten visar tillsammans med teorin att positiva och negativa sociala konsekvenser inte beaktas utifrån ett processomfattande perspektiv i byggprocessen utan mer stötvis under byggprocessens gång. Det framtagna modellförslaget efterliknar därför metoden för sociala konsekvensbeskrivningar under planprocessen men har anpassats efter byggprocessen. Syftet med modellförslaget är att öka delaktigheten såväl internt som externt, öka flexibiliteten inom sociala frågor samt generera kontinuitet i frågor som berör social hållbarhet i projekten. För att modellförslaget ska skapa incitament för ett ökat beaktande av sociala värden i byggprocessen krävs att den utvecklas till en mer användbar och verklighetsförankarrad produkt. Här skulle förslagsvis ett pilotprojekt vara relevant. Förutom ett verktyg för identifiering av sociala konsekvenser krävs även en förändring av arbetsprocesser. Likt utvecklingen inom den miljömässiga hållbarheten bör den sociala hållbarheten bli en självklar komponent inom samhällsplanering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)