Referensvärden inom audiologisk diagnostik - Variationer mellan hörselkliniker i Sverige

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka eventuella variationer hos de referensvärden som används vid svenska audiologiska kliniker vid impedansaudiometri, OAE och ABR. Dessutom syftade studien till att granska aktuella riktlinjer för audiologisk diagnostik i länder där sådana finns framtagna. Slutligen var syftet också att undersöka vad som låg till grund för inställningar av mätparametrar och grundinställningar i olika fabrikanters mätutrustning. Metod: Ett frågeformulär framställdes för datainsamling om referensvärden och testutrustning och besvarades av ett antal audiologiska kliniker i Sverige (n=6). En sökning på databaser och i sökmotorer på internet gjordes för att inhämta information om riktlinjer och referensvärden från andra länder. För teknisk information om mätutrustning kontaktades leverantörer av sådan utrustning och i vissa fall inhämtades informationen via tekniska manualer. Resultat: Enkätsvaren tyder på att audionomer och andra som utför audiologiska tester inte använder samma referensvärden vid de tester som undersökts. Studien visar också att det saknas konsensus för mätparametrar och tolkning av mätresultat vid exempelvis OAE och ABR. Resultatet presenteras deskriptivt i tabeller. Slutsats: I många länder finns nationella riktlinjer för testutförande, tolkning och dokumentation vid audiologisk diagnostik. Detta arbete visar på ett behov av sådana riktlinjer även i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)