Är outsourcing rightsourcing? -Köp eller egentillverkning för fallföretaget Espresso House?

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att beskriva, utveckla och analysera en modell för beslut om köp eller egentillverkning samt att tillämpa modellen på ett konkret fall. Fallstudie används som undersökningsdesign och Brandes modell utgör grund för empirisk insamling. Fallföretaget och dess sourcinalternativ presenteras och analyseras. Slutsatsen utgörs av en reviderad modell samt rekommendationer till fallföretaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)